Gaggenau danmark
Beckmann mobiBetingelser1. Gyldighed

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer m.v. af Beckmann GmbH varer, medmindre andet følger af skriftlig aftale.


2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3.
2.2 Uanset om Beckmann GmbH har givet et tilbud, som accepteres af køber, er Beckmann GmbH først forpligtet og bundet som aftalepart, når Beckmann GmbH efterfølgende har givet en skriftlig ordrebekræftelse og kun på de deri angivne vilkår.
2.3 Tilbud, som ikke forinden er accepteret, bortfalder efter 7 dage, når intet andet er angivet.


3. Mellemsalg

3.1 Indtil Beckmann GmbH har modtaget købers accept af Beckmann GmbH tilbud, er Beckmann GmbH berettiget til at indgå aftaler med tredjemand omkring de tilbudte varer med den virkning, at tilbudet overfor køber bortfalder. Beckmann GmbH skal dog snarest muligt efter acceptens fremkomst meddele køber, at tilbudet er bortfaldet.
3.2 Foretager Beckmann GmbH mellemsalg, er køber uden ret til at kræve opfyldelse, erstatning eller anden kompensation som følge af mellemsalget.


4. Priser

4.1 Alle priser er i tyske Euro og inkl. 19% (tysk) moms - men ekskl. andre afgifter.
4.2 Alt salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen, medmindre andet skriftligt er aftalt.
4.3 Beckmann GmbH priser er eksklusive fragt og emballering.
4.4 Priser i Beckmann GmbH prislister er uforbindende og kan til enhver tid ændres. Der tages forbehold for trykfejl i tekst og priser.


5. Levering

5.1 Levering sker efter Aftale Levering har fundet sted ved overgivelse til kunden eller lignende, ligesom fragten i enhver henseende sker for købers regning og risiko.


6. Betaling

6.1 Betaling skal ske netto kontant.
6.2 Alle betalinger skal være i danske kroner eller tyske Euro.
6.3 Køber er ikke berettiget til at bringe krav mod Beckmann GmbH til modregning i købesummen eller at tilbageholde købesummens betaling som følge af modkrav.
 

7. Ejendomsforbehold

7.1 Ejendomsretten til de leverede varer overgår først til køber, når Beckmann GmbH har modtaget kontant betaling af sit fulde tilgodehavende.
7.2 Køber er forpligtet til at informere enhver tredjemand, som gør en rettighed gældende til de leverede varer, uanset rettighedens art, om eksistensen af ejendomsforbeholdet og straks at underrette Beckmann GmbH.


8. Reklamering og undersøgelsespligt

8.1 Køber har pligt til straks ved modtagelsen af varerne, og inden disse tages i brug eller videresælges, at foretage en grundig undersøgelse af disse.
8.2 Såfremt køber konstaterer, at varerne lider af mangler, er køber pligtig til at give Beckmann GmbH skriftlig meddelelse herom straks og uden ugrundet ophold efter, at manglen er konstateret.


9. Særlig ansvarsbegrænsning

9.1 Ved reklamation over mangler kan Beckmann GmbH efter eget valg og inden rimelig tid vælge at foretage omlevering (herunder at levere en anden vare svarende til den oprindeligt aftalte), eller at afhjælpe manglen. Såfremt Beckmann GmbH vælger at benytte sin ret til afhjælpning eller omlevering, er køber ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller anden kompensation som følge af manglen. Beckmann GmbH er endvidere uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller omlevering.


10. Returvarer

10.1 Solgte varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.


11. Vareprøver og produktændringer

11.1 Oplysninger om varer og vareprøvers mål, farve og vægt, kapacitet, mønstre, tekniske data m.v., der er anført i kataloger, brochurer, tegninger, på hjemmeside og lignende, er omtrentlige angivelser, medmindre andet er anført i Beckmann GmbH ordrebekræftelse, og er ingen tilsikring af produkternes egenskaber. Det må forventes, at der kan forekomme afgivelser i farver og mønstre, hvorfor Beckmann GmbH ikke er ansvarlig for sådanne, medmindre køber kan dokumentere, at afgivelserne er væsentlige og at farven/mønstret var en væsentlig forudsætning for købers indgåelse af aftalen.


12. Værneting og lovvalg

12.1 Er køber hjemmehørende uden for Danmark, skal den Internationale Købelov dog ikke finde anvendelse.